onsdag 26. januar 2011

Skolen som forsvant.


Gårsdagens innlegg pekte på kritikken mot den utflytende og utydelige skolen som svekker lærens mulighet til god klasseledelse og dermed potensiale for læring. La meg utdype dette litt:

Skolen har som sagt de siste tiårene utviklet en elevsentrert arbeidsform som tar utgangspunkt i der eleven er. Dette har formet skolen i den nye ungdomskulturens bilde, fristilt fra tradisjoner, kontemporær og trivialisert. Skolen er ikke lenger en særegen arena for læring med egne rituelle omgangsformer - sin egen stil, men en uformell forlengelse av de unges øvrige liv.  Å åpne opp for ungdommens virtuelle identitetsverksted ved å la internett og digitale sosiale media bli en del av skolehverdagen, er en konsekvens av dette. Men etter min mening svekker denne utviklingen skolens evne til å løse sine oppgaver. La meg underbygge påstanden med følgende betraktning:

Forholdet mellom generasjonene er i endring, og grensene mellom barndom, ungdomstid og voksenverden blir stadig mer diffuse, og det ungdommelige blir et ideal for alle aldersgrupper. De nye digitale sosiale arenaer, som Facebook og Twitter, blir arenaer hvor de nye generasjonsrelasjonene kommer til uttrykk - hvor ungdom og voksenverden smelter sammen.

Der aldersgrenser, økonomi og åpningstider setter grenser for hva barn og voksne kan dele av opplevelser i den virkelige verden, tilbyr nettsamfunnene samme opplevelser til alle - hele tiden, og i musikksmak, klesstil, språklige utrykk, deltagelse i spill og annen underholdning bringes generasjonene sammen. Lærere og elever har gjerne har de samme preferansene når det gjelder musikk, film og fjernsyn og derfor søker seg mot de samme kildene og deltar på de samme digitale arenaene.

Dette bidrar til å vannskapliggjøre relasjonene mellom skolens ulike aktører, og det vil bli vanskelig for læreren å beholde sin voksenrolle og status som faglig autoritet i den digitale skolehverdagen.

Den arbeidsformen som ble innført for å gripe og engasjere elevene - der de er - blir i virkeligheten en måte å miste dem på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar