mandag 3. januar 2011

Hvorfor denne bloggen?

Velkommen til "God morgen alle sammen"- en blogg for alle som er interessert i nye retninger innen pedagogisk utvikling i skole og barnehage. Mitt utgangspunkt er at skole som en arena for dannelse og menneskeutvikling er undser press, og kvalifisering, nyttetenkning og standardisert måloppnåelse er iferd med å overta arenaen.

Didaktikk har tradisjonelt vært en refleksjon omkring forholdet mellom undervisningens tre hovedkomponenter; elev, lærer og innhold og er knyttet til den usikre relasjonen mellom innhold og betydning. Innholdet er gitt, mens innholdets betydning for eleven er ubestemt og relatert til den unike undervisingssituasjonen. Innholdet – lærestoffet – blir dermed et middel til elevens utvikling av individuelle og sosiale egenskaper i en slik forstand at verden får betydning av en spesifikk individuell karakter.

De nye læreplanene utfordrer denne tradisjonen. Kunnskapsløftet er basert på en målstyringstankegang. Den nye skolen vil ha et annet utgangspunkt for sin virksomhet enn dannelse - gjennom at et gitt innhold får en uviss betydning. Det er skolens resultater, i form av standardiserte kompetanser som skal være gitt og målbar, mens innholdet er uvisst. Undervisningsplanlegging blir en refleksjon omkring hvilket valg av innhold som gir det ønskede utbytte i form av målbare kompetanser. Forutsetningen er da at betydningen av innholdet er gitt og i en viss forstand universell, og at denne betydningen er vitenskaplig fundert og evidensbasert.

Det er mitt håp at denne bloggen skal bli et sted å aktualisere og problematisere disse spørsmålene for lærere og andre som er opptatt av skolens kvalitet, ikke bare den umiddelbart måbare, men også den ikke målbare kvaliteten som langsomt kommer til syne i form av sosial bevissthet og personlig integritet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar