tirsdag 1. februar 2011

Husk, det er bare.....

”Hvis jeg vil vite hva lys er, ville jeg selvfølgelig spurt en fysiker[….] Hva ville være vitsen med å henvende oss til våre sanser om saken?”(Maurice Merleau-Ponty)
En erfaren naturfaglærer sa engang at det dummeste man kunne si til elever i forbindelse med naturfagundervisning er de tre enkle ordene: ”Det er bare...”. I disse tre ordene rommes hele den reduksjonistiske tankegangen som preger vår forestilling omkring den ytre verden og som har frarøvet oss troen på våre sanser. Det vi tror vi ser omkring oss er egentlig bare tilsynelatende fenomen, og kun den rasjonelt funderte vitenskapen kan fortelle oss hva vi egentlig har foran oss. Våre sanser forankret i vår skrøpelige kropp er mangelfulle og svikefulle. Det er vårt ratio vi må lære barna å stole på.
Vi har derimot mulighet for å oppleve, og dette gjelder i høyeste grad små barn, ulike sanseinntrykk som en meningsbærende totalitet hvor vi selv som subjekter med kropp, følelser og tanke inngår i nære relasjoner med den ytre verden. Jeg kan aldri plukke en blomst og kun gjøre den til et botanisk objekt for meg. Dens duft, dens taktile kvalitet, dens vekststed, dens bevegelse i vinden, fargespillet i sollyset og min hånd som holder den er en totalopplevelse som sprenger botanikkens rammer. For små barn i deres umiddelbare tilstedeværelse i verden, er en slik opplevelsesform selvfølgelig, men skolen står i fare for å frarøve barn denne evnen og spenne deres bevissthet i reduskjonismens begrensende tøyler.

Følsomhet for den rike totalitet vår sansning innebærer, er det kanskje bare små barn og kunstnere som besitter fullt ut. Men lærer vi barna å stole på sansene? Viser vi dem at ikke fornuften, men kroppen til syvende og sist er det berøringspunktet vi har mot verden, og at rikdommen i det den kan gi oss av opplevelse av verden som meningsfull er grenseløs?

Kunstfag og naturfag  bør derfor integreres tett i undervisningen, slik at barna beholder opplevelsen av verden som skjønn, sann og tiltrekkende, ikke som en opphopning av hierarkisk organiserte kompetanser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar