onsdag 5. juni 2013

Er barnehage en skole uten friminutt? - del 1


Stortingsmeldingen Fremtidas barnehage, hvor retningen for barnehagesektoren er staket ut, ble nylig lagt fram. Med hensyn til barnehagens innhold er endringene små, men meldingens refleksjoner omkring barnehagen som læringsarena, vektingen mellom styrte og frie læringssituasjoner og rammeplanens struktur og betoning, gjør det på sin plass å se kritisk på barnehagenes innholdsmessige utvikling.

Det er nå et økt fokus på barnehagens plass i det samlede utdanningsløp og dermed statusen til barnehagen som læringsarena. Læringsaktiviteter som retter seg mer eller mindre direkte mot enkeltmål for barnehagens ulike fagområder, vektlegges. I struktur og organisering ligner nye barnehager derfor mer på skole enn før med spesialrom og pedagoger som spesialiserer seg innen bestemte fagområder. 

Tilsynelatende i motsetning til dette, er det et økt fokus på den frie leken som et viktig kjennetegn ved barnehagens egenart. Å bevare rommet, både fysisk, tidsmessig og teoretisk, for lek blir også av stortingsmeldingen ansett som en viktig faktor i bestrebelsene på å beholde barnehagen som kvalitativ annerledes enn skolen.

Dette er et forsøke på å vise at den rådende diskursen om barns lek i barnehagen er sterkt preget av å forsvare dens plass ved å betone dens nytteverdi med hensyn til barns læring og utvikling. Dermed blir den frie leken i stigende grad også en pedagogisk arena for voksen-intervensjon som i beste hensikt er begrunnet i ønske om å øke lekens produktivitet med hensyn til dens læringspotensial. 

Denne betoningen kan sies å innebære et instrumentalistisk syn på lek som rokker ved fundamentet for den frie leken – den unyttige barnestyrte lekens egenverdi som livsutfoldelse og bevissthetstilstand i et her-og-nå perspektiv.  Konklusjonen må bli at barnehagene på flere områder nærmer seg skolen. Men det er muligens en viktig forskjell.  Vil det instrumentelle synet på lek som produktiv og læringsrettet gjøre barnehagene til en skole uten friminutt? 

Fortsettelse følger..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar