fredag 23. august 2013

Et hjertesukk om skolevalgløfter.


De politiske partiene forsøker i valgkampen å overgå hverandre med høye ambisjoner på vegne av skolen. I denne omgang ser vi bort fra at de har noe ulik vekting av etter- og videreutdanning, privatisering og avbyråkratisering. I det store og det hele er de samstemte i at norsk skole skal være et fyrtårn og en ledestjerne med hensyn til kvalitet – en skole i verdenstoppen.

Med verdenstoppen menes naturligvis innen de kategoriene som er målbare gjennom internasjonale standardiserte tester, og da blir gjerne matematikk brukt som eksempel. Når den sittende regjeringen skal skryte av skolen, er fremgang på PISA-målingene i matematikk det første som trekkes frem. Når opposisjonen responderer på dette blir midt-på-treet resultater sablet ned som mangel på ambisjoner.

Hver gang politikere i denne valgkampen sier de har høye ambisjoner for skolen, er det derfor verd å være på vakt. Da dreier det seg ikke lenger om ambisjoner om å fylle svømmebasseng, pusse opp gamle skolebygg eller ta nye grep i forhold til mobbing hvor tallene er uforandret høye. Det dreier seg om at din sønn og din datter skal bli enda flinkere i matematikk, lesing og engelsk.

I sin iver etter å fremstå som ambisiøse lover de noe svært krevende – på vegne av andre, og det skal man ikke gjøre. Det er nemlig stor forskjell på å love større satsing på kollektivtrafikk, veibygging eller fornybar energi, og å love økt målbar læring i landets klasserom. Læring er ikke en mekanisk påvirkbar størrelse som man kan bevilge seg til.

Læring er langsomme og uforutsigbare prosesser som handler om elevers opplevelse av mening. Det handler om at lærere og elever gjennom arbeidet med lærestoffet skal legge grunnlaget for robuste, varme og reflekterte borgere av en ukjent fremtid. For å sette det litt på spissen: Kvantifiserbare matematikkferdigheter eller leseforståelse er i den forbindelse et hyggelig biprodukt. Men godt arbeid med lærestoffet gir også gode biprodukt. Gjøres derimot dette til et mål i seg selv, forsvinner muligheten til å se mangfoldet av meningsdanning som skjer i et klasserom. Det betyr at graden av oppnådd kompetanse ikke nødvendigvis tilsvarer graden av elevenes opplevelse av mening og verdi.

Elevene i norsk skole har mange tøffe oppgaver å løse. Ikke bare skal de mestre skolens sosiale arena med alle dens utfordringer. De skal også relatere sine unge liv til et mylder av ulikt undervisningsinnhold på jakt etter de små glimtene av whats in it for me. Nå skal de i tillegg bære byrden med å oppfylle politikerens valgløfter om stadig høyere kvantifiserbart læringsutbytte.

Av de elevene jeg har møtt gjennom et langt lærerliv, er det kun et svært lite mindretall som har økt kompetanse i matematikk eller større lesehastighet i seg selv som en motivasjonsfaktor. Det jeg setter som mål – når det sosiale er rolig og trygt, når magen er full og hjemmet er stabilt – er at elevene motiveres av ønske om å forstå verden, å mestre den og å se muligheter til å endre den til det bedre.  Da er matematisk forståelse, lesing og skriving verktøy i hendene deres, ikke mål i seg selv.

Velgere med hjerte for barn i skolen enten som foreldre eller lærere bør gi en klar melding til politikere og partier som lover mer læring i skolen som om det var et produksjonsmål i en bedrift. Det er ikke de som skal levere. Det er det til syvende og sist barna som må gjøre, og viktigst av alt – det lar seg ikke bevilge frem. Uttrykk som å investere i bedre læring er derfor svært lite treffende.

Selv om det satses kraftig på etter- og videreutdanning eller flere lærere, kan det allikevel hende at nivået av målt læringsutbytte står på stedet hvil. Det er læringens uforutsigbare karakter. Men jeg er overbevist om at skolen kan bli bedre selv om ikke PISA-målingene fanger det opp. Den kan allikevel oppleves tryggere, mer engasjerende og meningsfull for elevene og det er det som til syvende og sist betyr noe.

Derfor bør vi oppmuntre valgløfter om satsing på flere og bedre lærere og avbyråkratisering av deres arbeidsdag, men å love at min sønn og min datter målbart skal lære mer – nei takk! Vi lar ikke barna sitte igjen med ansvaret.

Først publisert i Fædrelandsvennen august 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar